Jan Hálek

senátor

Narození:
24. dubna 1943
Věk:
81 let
Upravit profil
Prof.Ing. Jan Hálek, CSc. senátor za ODS Pol. příslušnost: ODS Volební obvod: č. 61 - Olomouc Zvolen za: ODS v roce 2004 Mandát: 13.11.2004 - 13.11.2010 Odborné zaměření Po ukončení základního školního vzdělání v r. 1957 na ZDŠ v Olomouci...

Životopis

Prof.Ing. Jan Hálek, CSc. senátor za ODS
Pol. příslušnost: ODS
Volební obvod: č. 61 - Olomouc
Zvolen za: ODS v roce 2004
Mandát: 13.11.2004 - 13.11.2010

Odborné zaměření
Po ukončení základního školního vzdělání v r. 1957 na ZDŠ v Olomouci studoval na Jedenáctileté střední škole tř. J. z Poděbrad. Po maturitě v r. 1960, nastoupil do učebního poměru v oboru frekvenční mechanik a současně navštěvoval SPŠE v Olomouci. Učební poměr byl zakončen získáním výučního listu r. 1962 zkouškami v oboru frekvenční mechanik. SPŠE byla ukončena v r. 1963 maturitou. Potom následovaly v letech 1963 - 1965 dva roky základní vojenské služby. Po jejím ukončení pracoval krátkou dobu ve vývojovém oddělení VOZ Horka nad Moravou. Od 6. 12. 1965 pracoval na katedře farmakologie LF UP v Olomouci. Roku 1966 začal studovat na VUT v Brně, toto studium v roce 1972 zakončil státní zkouškou a získal titul inženýra v oboru sdělovací elektrotechnika - lékařská kybernetika.

Na katedře farmakologie byl zařazen nejdříve jako samostatný pracovník, posléze pracoval ve funkci vědecko - technického pracovníka ve vědě a výzkumu, kde získal II. atestační stupeň. Ve své činnosti se zabýval návrhem a konstrukcí speciálních přístrojů zaměřených pro měření na laboratorních zvířatech, zabýval se otázkami měření impedance kůže jak na lidech, tak i na zvířatech, studoval problematiku vlivu magnetického pole na živý organismus. Zabýval se výzkumem i v mnoha jiných oborech, které jsou na hranici mezioborových zájmů biofyziky, lékařské elektroniky a farmakologie.

V roce 1990 přešel na základě konkursního řízení na místo odborného asistenta ústavu lékařské biofyziky LF UP, kde v následujícím roce byl po obhájení habilitační práce jmenován docentem pro obor lékařská biofyzika. V témže roce se stává na základě konkurzu přednostou Ústavu lékařské biofyziky, biometrie a informatiky na LF UP Olomouc. Počátkem roku 1995 obhájil na Biofyzikálním ústavu Akademie věd České republiky vědeckou hodnost Kandidáta biologických věd. V roce 1997 byl jmenován náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Od října r. 1998 "pracuje na Ústavu lékařské biofyziky, biometrie a informatiky LF UP Olomouc. Od roku 1999 do roku 2004 byl proděkanem LF, statutárním zástupcem děkana. V roce 2003 obdržel z rukou prezidenta profesorský titul.

Výsledky práce za výše uvedené období jsou bohaté. Prof. Hálek je autorem šesti československých patentů, čtyři patenty byly přijaty v zahraničí, včetně USA. Je autorem více než sta odborných publikací a významných přednášek, autor sedmi zlepšovacích návrhů, je spoluautorem osvědčení na průmyslový vzor, školitel diplomových prací na Přírodovědecké fakultě UP a na VUT v Brně, člen několika vědeckých rad, obdržel několik ocenění i ze zahraničí.

Politická charakteristika
Prof. Ing. Jan Hálek, CSc. se narodil 24. 4. 1943 v Olomouci v úřednické rodině, jako nejmladší ze čtyř dětí. Pochází z hluboce věřící římskokatolické rodiny, proto také sám až do šestnácti let ministroval. Prof. Hálek nebyl (kromě členství v ODS) nikdy členem žádné politické strany. Od r. 1968 byl jedním ze zakladatelů olomoucké skupiny KAN (spolu s Mankoveckým, Šinclem, Šebestíkem, Losem, Jezdinským, atd.).

Dne 12. března 199Q byl na základě rehabilitační komise LF UP v Olomouci rehabilitován a bylo vysloveno politování, že mu byl po roce 1969 z důvodů politických a náboženských utlumen odborný a vědecký růst.

Již 27. 11. 1989 inicioval na katedře farmakologie založení koordinačního výboru OF LF, která se spojila se stávkujícími studenty a s OF Fakultní nemocnice. Prof. Hálek byl od samého počátku ve vedení OF UP.

Činnost v OF se později přenesla do práce v Akademické radě, nově ustanoveném orgánu na VŠ, kde byl prof. Hálek zvolen za člena. Od roku 1993 se stal předsedou Akademického senátu Lékařské fakulty a v roce 1995 také předsedou Akademického senátu Univerzity Palackého.

Již v prvních dnech po sametové revoluci znovu pokračoval v činnosti KAN Olomouc, ale z důvodu bezkoncepčnosti, chaotické práce a zaměření tohoto sdružení, požádal prof.. Hálek o vstup do ODS, jehož je členem do roku 1994. V r. 1996 a v roce 1998 byl kandidátem ODS ve volbách do Senátu, kde neuspěl vždy ve druhém kole.

Osobní politické priority
Osobní politické priority vycházejí z pracovního odborného zaměření. Mým heslem, se kterým vstupuji do senátních volen je: "Vzdělání je vklad do budoucnosti nejen pro jednotlivce, ale také pro celou společnost". Z tohoto hesla se odvíjí celá řada problémů, které jsou spojeny problematikou tzv. školného, zvyšování úrovně ve školství, zájem státu na vědeckém potenciálu.

Na regionální úrovni by měl být společný zájem města i univerzity přechod od verbálních formulací o "univerzitním městě" k jeho realizaci. Výhody takového společného programu musí být oboustranné. Město získá, bude-li centrem vědeckých setkání. Díky odbornému a vědeckému potenciálu univerzity se spolupráce může odrazit v prosperitě města. V neposlední řadě by zde měl být zřejmý i přímý vliv působení odborníků z jednotlivých fakult na olomoucko u veřejnost. Vkladem univerzity do programu spolupráce může být účast na řešení koncepčních úkolů rozvoje města. Je zřejmé, že univerzita se bez spolupráce s městem také neobejde. Město by se mělo podílet na zabezpečování vhodných prostor pro výuku, pro studentské činnosti apod. Zástupci městských, ale i celostátních orgánu by měli vhodně zaštítit a propagovat univerzitu a město k využití nesmírných, dosud nevyužitých historických hodnot k oživení kulturního a společenského života města.

Zdroj: http://ods.olomouc.cz/janhalek/