zavřít
Upravit životopis

Životopis

Ing. Ludvík Hovorka
Volební kraj: Zlínský
Klub: KDU-ČSL
Poslanecká sněmovna (2002 - 2006), (od 2006)

Životopis:
Jak pro vás pracuji:
1990 – ve věku 27 let mě spoluobčané zvolili poprvé starostou obce Šumice (Zlínský kraj) a od té doby pak ještě dvakrát.

Dvanáct let jsem pracoval pro občany Šumice jako starosta.
2000 – zvolili jste mě členem Zastupitelstva Zlínského kraje
2002 - zvolili jste mě poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Pracuji ve prospěch Zlínského kraje a všech občanů ČR v Hospodářském výboru Poslanecké sněmovny. Dále působím ve Sněmovně jako
místopředseda Podvýboru pro dopravu a výstavbu dopravní infrastruktury,
člene Podvýboru pro ochranu trhu a spotřebitele
člen Podvýboru pro krajany v zahraničí
člen Podvýboru pro životní prostředí
člen Celostátní odborné komise pro dopravu.

Mé dětství a dospívání:
Narodil jsem se 13.6. 1963 v Uherském Hradišti. Bydlím v Šumicích, okres Uherské Hradiště, ve Zlínském kraji.

Po ukončení Základní devítileté školy v Šumicích jsem vystudoval obor Pozemní stavitelství na Střední průmyslové škole v Hodoníně.

Po maturitě v roce 1982 jsem byl přijat ke studiu na stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně. Vystudoval jsem obor Konstrukce a dopravní stavby.

Po ukončení základní vojenské služby jsem v letech 1988 – 1990 pracoval jako projektant v Energoprojektu Praha, středisku Uherský Brod.
Jak jsem se dostal do politiky

Od listopadu 1989 jsem usiloval o demokratické změny v obci i ve společnosti. Pomáhal jsem založit místní Občanské fórum a vytvořit jeho program.

Začátkem roku 1990 jsem byl kooptován do rady MNV Šumice. Na začátku roku 1990 jsem pomáhal zakládat místní organizaci KDU-ČSL v Šumicích, okres Uherské Hradiště.

V komunálních volbách roku 1990 jsem byl ve svých 27 letech zvolen starostou obce Šumice (v té době jsem byl jedním ze dvou nejmladších starostů na okrese Uherské Hradiště). Moji spoluobčané mi svěřili funkci starosty i ve volbách roku 1994 a 1998.

V roce 2000 v prvních volbách do zastupitelstev krajů jsem byl zvolen do Zastupitelstva Zlínského kraje a působil jsem ve Výboru pro dopravu Zlínského kraje.

Co jsem dokázal jako starosta:
V obci jsem posílil elektrickou síť nízkého napětí výstavbou dvou nových trafostanic. Postavil jsem středotlaký plynovod a zajistil rekonstrukci kabelové sítě Českého telecomu. Přitom jsme připoložili kabelový rozvod místní kabelové televize.

Většinu výkopových prací jsem osobně organizoval a výkopové práce jsme si vykonávali sami svými silami. Díky tomu jsme ušetřili spoustu peněz pro nákup kabelů a plynofikaci velkých obecních kotelen.

Zrekonstruovali jsme většinu obecních budov a tepelnou izolací jsme snížili energetickou náročnost budov. Podívejte se na můj program v oblasti energií a energetiky.

Nevyhovující ploché střechy jsme nahradili sedlovými. V naší obci, která má 1760 obyvatel, jsme postavili 12 nových bytů. V roce 1997 jsme vybudovali novou tělocvičnu a potom jsme zbourali starý a postavili nový kostel.

Poté, co jsem zjistil, že na pěti hracích automatech naši lidé za šest let prosázeli 10 milionů korun, přestali jsme udělovat povolení k provozování těchto přístrojů. Navíc jsme přijali obecní vyhlášku o plošném zákazu automatů, kterou nám zrušil Ústavní soud. Následně jsme dosáhli změny zákona o loteriích a novou vyhlášku již nikdo nezrušil. Hrací automaty u nás nejsou provozovány.

Na katastru obce jsme vysázeli 12 hektarů nového lesa a několik hektarů, resp. stovek metrů remízů – prvků územního systému ekologické stability krajiny s původními dřevinami.

Podívejte se, čeho jsem dosáhl v Poslanecké sněmovně.
Působení „mimo politiku“

V letech 1996 – 2002 jsem působil v představenstvu společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uherské Hradiště. Úspěšně jsem bránil prodeji společnosti do rukou zahraničnímu kapitálu.

K 1. lednu 2003 byl jmenován členem dozorčí rady nově vzniklé akciové společnosti České dráhy a v této funkci jsem pracoval do května 2004. Mimo jiné jsem se postavil proti projektu Pendolino.

V dozorčí radě jsem předložil celou řadu návrhů ke zlepšení tržeb, zvýšení objemu přepraveného zboží a osob.

Pomohl jsem vytvořit útvar interního auditu a prosadil jsem adresné odměňování členů představenstva podle konkrétních dosažených výsledků v osobní a nákladní dopravě.

V květnu roku 2004 jsem požádal o uvolnění z funkce člena dozorčí rady, protože jsem nesouhlasil s některými postupy.

Mou snahou vždy bylo zlepšit dopravní síť, rozvíjet ji rovnoměrně v rozhodujících trasách a přesunout maximum přepravy nákladů na železnici, srovnat podmínky pro železniční a silniční přepravu a zkvalitnit hromadnou dopravu osob.
Trochu osobně, aneb nejen politikou živ je člověk

Jsem ženatý. Moje úžasná manželka Vladimíra je ze sousední obce Bánov. Brali jsme se 28. října 1989. V roce 1992 se nám narodila dcera Terezka, v roce 1997 dcera Anička a v roce 2000 syn Martin.

K mým zájmům patří zahrádkářství a ovocnářství, rybolov a filatelie.

Mou snahou je zlepšit dopravní síť, přesunout maximum přepravy nákladů na železnici a zkvalitnit hromadnou dopravu osob.
Proč to všechno dělám

Mým heslem je Úcta k pravdě. Do veřejného života a do celé společnosti je nutno vrátit úctu k pravdě, k životu a lidem.

Je třeba změnit přístup k tvorbě zákonů, neboť mnohé z nich v současné době slouží spíše zájmům vlivných firem a skupin, než státu, obcím a především občanům samotným.

Podívejte se, čeho jsem v politice dosáhl.

Čeho jsem dosáhl:
Níže uvádím své nejdůležitější úspěchy za poslední čtyři roky v Poslanecké sněmovně.

Předložil jsem 24 zákonů. 11 z nich bylo přijato. Zpravodajem jsem byl u osmi zákonů.

Byl jsem přítomen na 92,5 % hlasování.

Z 55 schůzí Poslanecké sněmovny jsem vystoupil na 32.

Celkem jsem vystoupil ve sněmovně 166x s připomínkami, interpelacemi, pozměňovacími návrhy atd.

A nyní konkrétně:
V oblasti efektivní a ekologické dopravy
Prosadil jsem, aby v drážní dopravě bylo v každém vlaku zařazeno minimálně 50 % vozů čistě nekuřáckých. Tedy aby vagony nebyly děleny na kuřáckou a nekuřáckou část.
Zasadil jsem se o zásadní zlepšení práce Ministerstva dopravy ve vztahu ke státní objednávce rozsahu dálkové osobní dopravy Českých drah.
Pomohl jsem prosadit zřízení dotačního programu v rámci rozpočtu Ministerstva dopravy ČR na pořizování železničních kolejových vozidel pro regionální dopravu.
Zasadil jsem se o urychlení přípravy projektové dokumentace pro výstavbu obchvatu Bánova, jednoho z posledních slabých míst na silnici I/50.
Zasadil jsem se o zajištění finančních prostředků k výstavbě podjezdu pod železniční tratí v Uherském Hradišti k nemocnici.
Prosadil jsem urychlení rekonstrukce nádražní budovy v Uherském Hradišti.
Prosadil jsem vybudování železniční zastávky v Jankovicích u Holešova.
Prosadil jsem zlepšení dopravní obslužnosti a návaznosti spojů na železniční trati Staré Město - Vlárský průsmyk.
Prosadil jsem dřívější zahájení výstavby nové silnice I/57 ze Vsetína do Valašského Meziřičí - úsek Semetín - Bystřička a dřívější zahájení obchvatu průmyslové zóny Valašského Meziříčí - první úsek silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná .
V rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2006 jsem prosadil výstavbu únikového pruhu (zóny) pro kamiony v obci Bánov na silnici I/50 a výstavbu odbočovacího pruhu v kolizním místě silnice I/50 u motorestu Pepčín v Uherském Brodě - Havřicích a rekonstrukci přejezdového zabezpečovacího zařízení v Biskupicích u Luhačovic, stejně jako zvýšení finančních prostředků na přípravu rekonstrukce křižovatek v Rožnově pod Radhoštěm.
V oblasti energetiky
V energetickém zákoně jsem prosadil zřizování elektrických přípojek do 50 m pro domácnosti zdarma a zrušení připojovacích poplatků za připojení plynu.
V oblasti férového podnikání
Při hlasování o velké novele trestního zákoníku jsem byl přesvědčen o závadnosti vypuštění paragrafu o zneužívání informací a postavení v obchodním styku a o závadnosti dalších pozměňovacích návrhů Ústavněprávního výboru (například snížení trestů za korupci ve veřejné správě, za kuplířství atd.). Proto jsem navrhl oddělené hlasování. Bohužel jsme byli jenom dva poslanci, kteří proti chybě Ústavněprávního výboru vystoupili. Všech dalších 176 poslanců hlasovalo pro vypuštění problémového paragrafu a snížení příslušných hranic trestů.
V hospodářském výboru jsem prosadil usnesení, aby vláda řešila situaci na trhu s obuví v souvislosti s poddeklarovanými dovozy obuvi do České republiky zejména z Číny a Vietnamu. Ty poškozují české výrobce obuvi.
Podařilo se mi zrušit v zákoně pokutu až 100 000 Kč za prodej slivovice (ovocné pálenky) z legálního pěstitelského pálení ovoce pro zahrádkáře a drobné pěstitele.
Prosadil jsem novelu autorského zákona, které přinesla zrovnoprávnění pořadatelů hudebních a i jiných produkcí (uživatelů autorských práv) a správců autorských práv.
V oblasti dostupného bydlení
V zákoně o majetku státu jsem dosáhl prosazení lepších podmínek pro možnost prominutí vracení dotací na individuální bytovou výstavbu udělovaných stavebníkům rodinných domků od roku 1985 v případě nedodržení termínu kolaudace
V dozorčí radě Českých drah

V dozorčí radě Českých drah jsem předložil celou řadu návrhů na zlepšení výkonnosti Českých drah a aktivně jsem připomínkoval podnikatelské plány společnosti. Mezi mé největší úspěchy patří:
Již na začátku roku 2003 jsem navrhl zrušení projektu Pendolino. Když jsem se seznámil s aktuálním stavem akciové společnosti, bylo mi jasné, že tento projekt se nemůže nikdy zaplatit a České dráhy potřebují investovat do obyčejných vlaků regionální a meziregionální dopravy.
Prosadil jsem relační slevu Praha – Brno.
Navrhl jsem zřízení interního auditu firmy a prokázal jsem, že na určitých tratích nemohou dráhy cenově konkurovat autobusové dopravě.
Prosadil jsem navázání odměn členů představenstva na konkrétní a měřitelné výsledky v osobní a nákladní dopravě, snížení zaručené části odměny a zvýšení nezaručené.
Vytvořil jsem návrh nového tarifu.
Navrhl jsem snížení ceny jízdného.
Snažil jsem se o zlepšení obchodní politiky ČD, a. s.

Ludvík Hovorka

57 let, politik, poslanec